κυκλόω


κυκλόω
окружаю

Ancient Greek-Russian simple. 2014.